Proces windykacyjny

Proces windykacyjny odbywa się w trzech głównych etapach:

  • Postępowanie polubowne – obejmuje negocjacje z Dłużnikiem, ewentualne zabezpieczenie należności (cesja, weksel, zastaw, hipoteka, itp.), zawarcie korzystnej dla Wierzyciela ugody gwarantującej uznanie długu oraz terminową spłatę zobowiązania (czas trwania – 14 dni)
  • Postępowanie sądowe – obejmuje analizę i opinię prawną, przygotowanie wszelkich pism procesowych, reprezentacje w sądzie, aktywny monitoring toczącego się postępowania.
  • Postępowanie egzekucyjne (komornicze) – obejmuje profesjonalne rozpoznanie majątku Dłużnika, przygotowywanie wszelkich pism egzekucyjnych, aktywny monitoring toczącego się postępowania, uczestnictwo w czynnościach komorniczych.